El Projecte / CICLE

Al llarg de la seva trajectòria, EN RESiDÈNCiA ha anat consolidant una determinada manera de fer i  de desenvolupar els processos propis d'aquest programa. Podem distingir tres grans fases en el desenvolupament de cada edició:

 

FASE PRÈVIA. De la convocatòria pública al primer dia de residència

Durant la primavera tenen lloc els processos orientats a la selecció dels centres educatius participants. En primer lloc, la selecció dels instituts es du a terme per mitjà d'una convocatòria pública que es resol a principis del mes de juny. En paral·lel, els equips de mediació fan la proposta de creadors convidats a participar. A principis d'estiu es defineix la residència de cada centre educatiu i es realitza el primer contacte entre els creadors participants i els docents responsables de cada residència.

A principis de setembre els creadors ja han fet una definició inicial del projecte que desenvoluparan al llarg de la residència. També en aquest moment s'estableix el marc organitzatiu i l'horari de cada residència.

Ja a finals de setembre es posen en marxa les residències i també els blogs que mostren els processos de creació durant tota la residència.

 

FASE DE DESENVOLUPAMENT. Del primer dia de la residència a la presentació pública

Entre setembre i maig es desenvolupen les sessions setmanals amb presència dels creadors, que es mantenen fins al final de la residència. A banda, cada setmana també té lloc una altra sessió sense la participació del creador.

 

  •  Aterratge

Durant la tardor es produeix l'aterratge de tots els participants (alumnes, professors, creadors, mediadors) en el context de cada residència. Les primeres sessions es dediquen a la coneixença mútua dels participants i a les primeres definicions del projecte a desenvolupar.

Es tracta de la fase més orientada a la recerca, relacionada amb la conceptualització dels processos que es duran a terme. A partir d'aquest moment cada residència inicia les seves connexions concretes, en coherència amb el tipus de projecte en desenvolupament.

 

  • Processos

Durant els mesos de gener i febrer, i coincidint amb una fase de més concreció dels processos de creació, a cada institut participant té lloc una sessió orientada a compartir l'estat actual i l'horitzó de la residència junt amb l'equip docent del centre. Es tracta de sessions que tenen un objectiu doble: comunicar el procés de la residència al professorat de l'institut i establir tota mena de col·laboracions amb vista que la residència s'expandeixi per tot el centre.

 

  • Formalització, presentació i avaluació

Durant el mes de maig tenen lloc les presentacions públiques de cada residència. Cadascuna es presenta en l'espai més idoni en relació amb el procés desenvolupat. En algunes ocasions les presentacions es fan a l'institut mateix, mentre que en altres casos la residència es presenta en altres centres culturals. Sovint, les connexions establertes al llarg de cada residència porten que els processos i/o les obres resultants es presentin públicament en altres espais.

La presentació implica la finalització de la residència, tot i que encara es facin diversos processos d'avaluació de cada residència. Alumnes, professors, creadors i mediadors participen en sessions d'avaluació, posteriors a la presentació pública.

 

FASE POSTERIOR. De la presentació pública a l'exposició col·lectiva

Des de la primera edició, els processos finalitzats es presenten en una exposició col·lectiva, de caràcter biennal, en un espai expositiu de la ciutat. La Fundació Suñol (2010), Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona (2012) i La Capella (2014) han acollit aquesta mostra.