Nadia Hafid EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

En el nostre projecte artístic ens embarquem en un viatge de reflexió i exploració de la societat actual i el nostre paper com a individus en ella. Reconeixem que la societat és diversa i complexa, i creiem que a través de l’art podem examinar críticament les dinàmiques socials i les nostres pròpies accions.

El nostre objectiu és utilitzar l’art com una eina per a generar consciència i promoure el diàleg sobre temes socials relle­vants. Abordarem temes com la identitat, la diversitat, la inclusió, el gènere, la raça, la sexualitat, les desigualtats i altres aspectes fonamentals de l’experiència humana.

Busquem crear un espai d’expressió i escolta activa, on els participants puguin compartir les seves perspectives i expe­riències personals. A través de diferents mitjans artístics buscarem donar veu a diverses perspectives. Ens comprometem a qüestionar els nostres propis prejudicis i privilegis, i a fomentar un ambient de respecte i empatia entre els participants. Reconeixem que les nostres accions individuals tenen un impacte en la societat en general, i volem explorar com podem contribuir de manera positiva al canvi social. Amb aquest projecte, aspirem a inspirar una major comprensió i connexió entre els membres de la nostra comunitat. Volem que les reflexions i les obres d’art creades en aquest espai es convertei­xin en un catalitzador per al canvi i l’acció, i que cada individu se senti capacitat per a contribuir a una societat més justa i equitativa. A través d’una experiència artística ens endinsarem a la introspecció, al diàleg i la construcció de ponts entre nosaltres. Juntes explorarem com podem ser agents de canvi i contribuir positivament a la societat en la qual vivim. Les alumnes i els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Jaume Balmes participaran en un projecte artístic col·laboratiu en el qual totes les participants podran contribuir i definir tots els aspectes d’aquest procés de creació. L’enfocament compartit perme­trà que cada individu aporti les seves idees, experiències i habilitats úniques al projecte, la qual cosa enriquirà l’obra final i farà que cada participant se senti part important d’aquest procés.

Esperem que aquest projecte artístic compartit sigui una experiència inspiradora i enriquidora per a totes les involucra­des i que permeti que cada veu sigui escoltada i valorada en el procés de definició i creació del projecte, això donarà lloc a una obra significativa i poderosa que reflecteixi la diversitat i riquesa de les experiències dels participants.