L'Automàtica EN RESiDÈNCiA a l'Institut Poeta Maragall

TARGETES DE PRESENTACIÓ

La primera sessió de la residència serveix per presentar el col·lectiu i la feina que desenvolupen. Com que es fa la sessió sense la presència dels onze membres del col·lectiu de l'Automàtica, el Ric i la Linda (que són els dos membres que sí que hi són) presenten la resta del col·lectiu a través de les seves targetes de presentació, per tal que els alumnes vegin la importància del disseny gràfic a l'hora de comunicar. S'encarrega als alumnes que elaborin la seva pròpia targeta, per a la propera sessió, pensant en el disseny, la tipografia, la tria de les paraules, la composició.

UNA PARAULA

La importància de la tria de la paraula centra les successives sessions. Es fa una reflexió sobre el valor de les paraules i de com la manera com es representen, el suport i el context en què s'insereixen afecten i condicionen el seu sentit. S'encarrega als alumnes que busquin una paraula o frase curta perquè sigui impresa en un targetó de 210 x 100 mm a la impremta de l'Automàtica. 

PRIMERA VISITA AUTOMÀTICA

Es tracta de la primera visita a l'Automàtica, per tal de conèixer l'espai, la maquinària, els procediments... i fer la primera impressió. Part de la sessió es dedica a acabar de decidir la paraula que s'imprimirà per tal de, després, compondre-la amb tipografia de plom, triar la tinta, el suport de cartolina, etc. La paraula triada és selfie, i es fa una tirada de targetons. A partir d'aquesta sessió es proposa la idea de treballar sobre un glossari crític, per tal que cadascú s'apropiï d'alguna de les paraules del glossari.

L'antiga impremta de l'Automàtica ha estat un dels vincles forts d'aquest procés. Tant pel que fa als diferents membres del col·lectiu, amb qui s'ha treballat en diferents moments del procés, com als mateixos espais en què s'ha ubicat al llarg de la residència, abans i després del trasllat de la impremta.

EL LINÒLEUM

A través de l'experimentació amb diferents tècniques d'impressió també es treballa la relació entre tècnica, forma i missatge. Una de les propostes és treballar amb linòleum i imprimir sobre roba. Es generen frases per tal que, un cop a les bosses, interactuïn amb el context i adquireixin significats nous. Es treballen diferents tipografies a fi de triar en cada cas quina és la més adequada.

SEGONA VISITA A L'AUTOMÀTICA: CREACIÓ D'UN CARTELL

Hi ha una visita posterior a l'Automàtica per imprimir un cartell que porti alguna frase o lema que, incorporat a les parets de l'institut, prengui més força. La frase que se selecciona és “Levántate y grita”. Aquesta frase es compon amb uns tipus de gran format per fer un cartell de mida DIN A3. Un cop feta la composició del text i el disseny del cartell s'imprimeix amb el color que es decideix que encaixa amb el text. Aquests cartells es pengen als passadissos de l'institut en una sessió dedicada a aquesta acció. Els cartells es mantenen a les parets del centre al llarg de tot el curs.

VISITA A LA FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Amb la idea de conèixer un equipament museístic proper al centre educatiu així com descobrir la proposta expositiva que s'hi desenvolupa, s'organitza una visita a l'exposició Interval. Accions sonores de la Fundació Antoni Tàpies. Es tracta d'una visita guiada amb conversa amb Lluís Nacenta (comissari) i Roc Jiménez de Cisneros (artista sonor).

CD I DISSENY DE LA PORTADA

El treball amb l'Automàtica es desenvolupa en sessions en què la música és present. Es decideix generar una llista de temes propis de la residència, gravar-los en un CD i dissenyar-ne la caràtula. Es treballa la tècnica de l'encuny per fer la capsa on anirà el CD, de la qual s'ha creat el disseny.

RECUPERACIÓ DEL GLOSSARI CRÍTIC

Amb el glossari crític es pretén reflexionar sobre paraules que han sorgit al llarg de tot el procés perquè cada alumne s'apropiï d'una d'elles i l'expliqui a la resta de companys. Les formes d'explicar-les poden ser molt diverses, així com les fonts o els exemples utilitzats. D'aquesta manera se cerca incorporar vocabulari nou i una nova consciència al voltant de determinats conceptes com hegemonia, consciència, paradigma, utopia, cànon, globalització...

VISITA AL MACBA: CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

En el moment previ a la concepció de la publicació i a la presa de decisions sobre el format, s'organitza una visita al Centre de Documentació del MACBA. La visita, que ha estat especialment concebuda en diàleg amb la responsable de l'arxiu, ha permès tenir un contacte directe amb edicions d'artista de diferents èpoques i moviments artístics, i descobrir noves possibilitats per a la ideació de la pròpia.

S'hi descobreixen artistes com Barbara Kruger o Jenny Holzer, que es prenen com a referents per al disseny de la publicació.

L'EDICIÓ

Es defineix la publicació final com un conjunt d'adhesius encartats en una carpeta. Aquests adhesius porten impreses unes frases que es podran distribuir i enganxar en diferents emplaçaments. El treball comença elaborant les frases que cada persona incorporarà a la publicació final, ja que aquesta es concep com un conjunt de les aportacions de tots els alumnes. El marc d'aquestes frases són els malestars o les passions de cadascú.

SESSIONS A LA NOVA SEU DE L'AUTOMÀTICA

Tots els treballs de confecció de la publicació es fan al nou local de l'Automàtica. Els alumnes han viscut el procés de trasllat de la impremta a un local nou (amb tota la campanya de micromecenatge que el col·lectiu ha impulsat), i el retorn a l'espai de treball esdevé un moment important. Així, totes les tasques associades a la composició tipogràfica, a la impressió i el tall, l'ordenació de les pàgines, el plegat i l'enquadernat final són processos portats a terme pels alumnes mateixos i es desenvolupen, en moltes ocasions, fora de l'horari lectiu i en cap de setmana, per tal d'adaptar-se als temps que es requereixen per fer la feina.

Un cop redactades les frases es desenvolupen diverses sessions de treball sobre la tipografia: es preparen totes les frases per imprimir-les amb tipus de plom. Aquest treball comporta decisions de disseny i composició. També es col·loquen totes les pàgines de la publicació dins del sobre amb el disseny que s'ha acordat.

PRESENTACIÓ FINAL I ACCIÓ

La presentació final de la publicació com també de la resta de materials generats al llarg del curs es fa al local de l'Automàtica amb la presència de professors, famílies i amics. Els alumnes, juntament amb els creadors, expliquen el procés de creació. Abans de l'inici de la presentació es fa una petita acció d'enganxar les frases dels adhesius a diversos indrets propers.