Juana Dolores EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Eixample

Al programa EN RESiDÈNCiA seguiré explorant l'entrevista com a format artístic, com a gènere literari en particular i com a gènere audiovisual en general. Una entrevista és un gest que legitima i reconeix, d'acord o en desacord, la identitat individual o col·lectiva que personifica el subjecte entrevistat i el situa en un context privilegiat pel que fa a les possibilitats d'auto/presentació i auto/representació. Avui, en l'era del post-Internet, la construcció i l'exhibició del Jo, presentat i representat constantment en les plataformes digitals i les xarxes socials, ha esdevingut, gairebé, una pràctica no només habitual sinó inevitable, de certa obligatorietat, que caracteritza les generacions dels 2000 en endavant. Per això, en aquest projecte, m'agradaria prendre de punt de partida la biografia, dir-la i desdir-la, reivindicar-la o qüestionar-la, imaginar-la, per a investigar i reflexionar sobre l'autopercepció i la consciència de classe, travessada per la capitalització de la personalitat i la burocratització de la vida, que es desenvolupa, d'una manera o una altra, en l'adolescència.