Jaume Pitarch EN RESiDÈNCiA a l'Institut Moisès Broggi

La comunicació i el llenguatge de signes

El procés s’inicia amb el dibuix. El dibuix com un espai per a la introspecció i el coneixement. Es proposa fer atenció a allò que tenim més a prop. Chillida sorgeix com a referent. Les mans com un paisatge proper, que es comença a mirar i a redescobrir en silenci. El silenci, el llenguatge de signes, la comunicació i la incomunicació comencen a sorgir com a temes importants presents al llarg del procés.

 

El linòleum i l’edició d’un llibre d’artista

El temps del dibuix i el temps del gravat. Es proposa la descoberta d’una tècnica per concretar tota la feina de dibuix sobre les mans i sobre el llenguatge de signes. El treball de gravat culmina en l’edició única d’un llibre d’artista, un gran desplegable de tres metres de llarg format pels gravats de cada alumne. 

Projecte mans... Maniobra

En paral·lel sorgeix una altra qüestió: coneixem les nostres pròpies mans com un fet molt proper, però, entre moltes altres mans, seríem capaços de reconèixer-les? Aquesta pregunta porta un grup d’alumnes a fotografiar les mans de totes les persones que formen la comunitat educativa de l’institut.

L’exercici de titular

Els títols són importants a l’obra de Jaume Pitarch. Treballa a partir de l’obra de Joan Brossa retitulant les obres de l’artista i reflexionant alhora sobre l’ús d’objectes com a elements per a la creació de les peces. A partir d’aquest exercici, pluja d’idees i procés de concepció per titular el llibre d’artista i el projecte expositiu sobre les mans a l’institut: per cloure el procés i exposar la feina feta, el projecte es titula Maniobra. 

El carrer i els objectes que hi trobem

El segon trimestre s’inicia amb una mirada cap enfora. Si fins ara s’ha fet un exercici introspectiu, la proposta és mirar els objectes del carrer, allò que la ciutat abandona i queda, en desús, dipositat al carrer. S’organitza una sortida pel barri amb aquesta òptica i amb la idea de recollir alguns d’aquests possibles objectes.

Visita al MACBA

S’organitza una visita al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, dissenyada conjuntament amb el servei pedagògic del museu, relacionada amb el procés de creació. Guia la visita, directament, l’artista Jaume Pitarch. Simultàniament a la visita sorgeix un projecte paral·lel vinculat a un fet casual: “La clau núm. 5”.

Objectes en desús de l’institut

La recerca d’objectes en desús porta que, dins el mateix institut, es descobreixin els magatzems i els materials que s’hi desen. Experimentació a partir de les peces d’alguns d’aquests objectes. Aquest treball incorpora també la disposició en paraules i la investigació entre els objectes i les paraules que conformen.

Visita al Centre d’Art Tecla Sala

El muntatge de l’exposició individual de Jaume Pitarch al Centre d’Art Tecla Sala origina una visita a l’espai amb una doble finalitat: conèixer de primera mà algunes de les peces de l’artista i alhora conèixer el procés de muntatge, els espais expositius i la concepció de l’exposició.

Taules i cadires de l’institut... un material per a treballar?

La descoberta d’alguns dels magatzems de l’institut obre la possibilitat de treballar amb objectes d’una dimensió més gran que la dels utilitzats fins al moment. Així, s’inicien les possibilitats de treballar a partir de l’estudi de les taules i cadires que conformen les aules. En paral·lel, dibuix de les taules en sistema dièdric, i vistes i presa de mides dels objectes per fer el dibuix a escala.

L’aula d’acollida

En paral·lel a aquesta investigació formal, sorgeixen algunes preocupacions entre els alumnes sobre la manca d’aula d’acollida a l’institut, l’arribada d’alumnes nouvinguts al centre i la impossibilitat de comunicar-s’hi en alguns casos... El diàleg identifica aquest tema com un eix sobre el qual ha de girar el projecte. Després de recapitular la feina feta, es concep la peça final: construir una aula d’acollida per situar-la a la intempèrie.

Sessions de construcció i muntatge

La fase de construcció centra el tram final del procés de creació. Es dediquen algunes sessions a concebre la forma que prendrà la instal·lació, com s’intervindrà en les taules, com es protegiran els mobles per tal que es puguin exposar a la intempèrie, i també a definir els sistemes de fixació.

El muntatge és un moment determinant del procés, ja que és el moment que la peça pren forma real: la direcció on se situa el nord, la posició de les taules en relació amb el nord, el mesurament de la quadrícula en què es disposa l’aula.
 

Presentació final

El dia 25 de maig a les 18.30 h es presenta al pati del Centre d’Art Tecla Sala la instal·lació Aula d’acollida. Els alumnes, juntament amb en Jaume Pitarch i la professora Fanny Figueras, expliquen el procés de treball i la instal·lació. Hi assisteixen amics i familiars, representants de l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació, així com persones del món de la cultura.

Accions vinculades

- Deriva pels carrers (25/1/2017)
L’observació de la ciutat, la deriva pels carrers així com l’observació dels materials i objectes que es dipositen a la via pública per desprendre-se’n van ser els eixos de treball d’aquesta sortida.
http://blocsenresidencia.bcn.cat/moisesbroggi1617/index.php/2017/02/06/exploracio-urbana-i-visita-al-macba/

- MACBA (25/1/2017)
Visita a la col·lecció del MACBA pensada conjuntament amb el servei pedagògic del museu i guiada per l’artista Jaume Pitarch. Itinerari comentat per algunes de les peces que considerava més rellevants.

- Visita al muntatge de l’exposició de Jaume Pitarch (14/2/2017)
La visita es va organitzar amb el Centre d’Art Tecla Sala aprofitant el muntatge de l’exposició individual de Jaume Pitarch La pràctica impossibilitat del dejuni. A més de conèixer de primera mà l’obra del creador, els alumnes van poder veure els espais expositius en què posteriorment instal·larien la peça final.

- Muntatge de la instal·lació (15/5/2017)
Realització de diverses sessions de treball en petits grups per concebre la disposició de la instal·lació i també la mateixa instal·lació i el muntatge de la proposta al pati exterior de Tecla Sala.